وب سایت رسمی شرکت آلا، آینده لبنیات ایرانیان

دکمه ها

Have many style for your choose

دکمه ها

Button Size

۴ different sizes: super, large, default and small.

Button Type

۴ different shapes: default, circle, round and square.

Buttons with Icons

Buttons are fully integrated with differents icons.

Buttons Styles

Buttons with differents styles.