وب سایت رسمی شرکت آلا، آینده لبنیات ایرانیان

حوزه کشاورزی

حوزه کشاورزی

حوزه کشاورزی

بر هیچ کس پوشیده نیست که در طول ادوار تاریخ صنعت کشاورزی جزو صنایع مادر برای رشد و بقای جامعه در هر کشور بوده است. صنعت کشاورزی نقطه ی قوت هر کشور از لحاظ معیشت افراد می باشد و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.لذا در کشاورزان باید تحرک و انگیزه‌ای دوچندان ایجاد کرد تا بخش کشاورزی به خودکفایی در تولیدات استراتژیک برسد. علیرغم تمام تحولات تکنولوژیکی، پیـشرفته تـرین کـشورهای صـنعتی، توسـعه بخش کشاورزی را نه تنها مکمل بخش صنعت می دانند بلکـه اهمیـت تولیـد غـذا را در پیوند با امنیت ملی خود نیز ارزیابی مینماینـد.

در کـشور مـا عـلاوه بـر اینکـه توسـعه صنعتی نسبتی با روندی کـه در دنیـا صـورت مـیگیـرد نـدارد از ارتبـاط آن بـا بخـش کشاورزی نیز غفلت شده است. آینده کشاورزی بستگی به شیوه و عملکرد صحیح و مدیریتی ما در این حوزه دارد و آلا  داوطلبانه و با افتخار پا به این عرصه نهاده است تا بتواند حامی کشاورزان و تولید ملی باشد.ارائه خدماتی از قبیل تولید، فروش و مشاوره های تخصصی اهم وظایف ما می باشد.

در همین راستا شرکت آلا مفتخر است اعلام دارد در کلیه زمینه های مربوط به کشاورزی اعم از ابخیزداری ،ماشین آلات ، شیلات، کشت و زرع و سایر حیطه های کاری در زمینه کشاورزی همراه با شما و در کنار شما در جهت توسعه این صنعت گام بردارد.خدمات مشاوره ای در این صنعت را از ما بخواهید و اطمینان داشته باشد که ما حافط منافع شما خواهیم بود.